نمایشگر یک مطلب

رویکرد و برنامه راهبردی پژوهشکده انرژی و محیط زیست

                 1.مقدمه

دستاورد های چشمگیر جوامع طی ادوار مختلف تاریخ مدون بشر، نشانگر این واقعیت است که برنامه ریزی به عنوان مهمترین رکن رشـد و توسـعه سـازمان هـای علمـی و دانشگاهی پیوسته جایگاه ویژه ای داشته است . دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان قدیمی ترین و بزرگ ترین دانشگاه جنوب شرق کشور علاوه بر وظایف گسترده و عمیـق پژوهشـی- آموزشـی که برعهده دارد، به عنوان دانشگاه مادر و نمـاد آمـوزش عـالی کشـور در این منطقه، وظیفـه حفظ و حراست از جایگاه و حیثیت علمی این مرز و بوم را بر عهده گرفته است. برای این منظور نیاز به مطالعاتی است دانش بنیان، نـو گـرا و گسـترش دهنـده مرزهـای دانش که تلفیقی از علوم مختلف بوده و در عین حال از یکپارچگی لازم نیز بین بخش های مختلف برخـوردار باشـد  .تکمیل حلقه دانشگاهی تحقیقات و تجارب موجود در بخش های دانشگاهی می توانـد ما را در حصول به بومی سازی و تجاری سازی نتایج پـژوهش، بـا تاکیـد بـر تـامین و پاسخ دهی به نیاز مندی های سازمان ها و نهاد های اجرایی حـاکمیتی و مـردم نهـاد یاری نماید. لذا ضروری است تا مراکزی پژوهش محور در کنـار مراکـز آموزشی موجود شکل بگیرنـد تا تخصص های مورد نیاز از بخش های مختلف برای انجام پژوهش های تقاضا محور و کاربردی در کنار هم پیوند حاصل نمایند که نتیجـه ایـن امـر، پیـدایش پژوهشکده انرژی و محیط زیست با هدف غایی ارتقای استفاده مفید و موثر از انرژی های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر با رعایت ملاحظات زیست محیطی می باشد.

2.دورنما

 پژوهشکده انرژی و محیط زیست با رویکرد مدیریت مشارکتی و با استفاده از نیروهای انسانی متعهد، متخصص و علاقمند می­تواند به عنوان بازوی علمی و فنی تصمیم ساز و سیاست گذار در مسایل مرتبط با انرژی و محیط زیست مرجعیت داشته و به عنوان یکی از قطب های علمی-پژوهشی برتر منطقه با سایر سازمان های مرتبط استانی، منطقه ای و کشوری و همچنین سازمانهای معتبر بین المللی مرتبط همکاری مشترک دارد. بدون شک یکی از بارزترین دورنماهای این پژوهشکده افزایش ارتباط موثر با سازمان ها و مراکز صنعتی و تعریف پروژه های مشترک در راستای ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه خواهد بود.

3.ماموریت

ماموریت اصلی پژوهشکده انرژی و محیط زیست عبارت است از شناخت مشکلات مرتبط با تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی و ارائه راه حل که در حقیقت شامل نیل به اهداف کلان ذیل می باشد:

1- انجام پژوهش و انتشار نتایج آنها برای بهره برداری سیاست گذاران، دانشمندان، صنعت و جامعه

2- ارایه راه حلهای مبتنی بر شواهد علمی برای مشکلات سوء مصرف انرژی و ارزیابی اجرای آنها

3- تامین شواهد علمی لازم و مشارکت فعال برای تقویت و استحکام سیاست های مرتبط با تولید و مصرف انرژی به ویژه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هم راستا با ملاحظات زیست محیطی

4- توسعه منابع انسانی پژوهشگر

5-دستیابی به علم و فناوری روز، ارزیابی، بومی سازی و کاربردی کردن آن

6-گسترش همکاریهای بین بخشی، منطقهای و بین المللی با نهادها و سازمان های ذینفع در راستای نیل به اهداف مشترک

4.سیاست ها

  •   شبکه سازی و همکاریهای مشترک در راستای رهبری دانش در منطقه و تربیت پژوهشگر
  • انتشار دانش با تمرکز بر کاربردی کردن پژوهش و تجاری سازی آن
  • حمایت دانشی از سیاستگذاریهای مرتبط با انرژی و محیط زیست کشور
  • تمرکز بر نیازمندیهای جامعه، صنعت و دولت
  • افزایش ارتباط با نهاد های مرتبط با مقوله انرژی در سطح ملی

          5.اهداف

بلاشک حضور تاثیر گذار مجموعه حاضر در سطح استانی، ملی و بین المللی نیازمند تعریف و تبیین اهدافی مشخص است. یکی از مهمترین اهداف مجموعه حاضر تکمیل نیروی انسانی و به خدمت گرفتن عضو هیئت علمی مستقل می باشد. بهره گیری و دعوت از حضور اساتید برجسته ملی و بین المللی یکی از مواردی است که یقینا پتانسیل مفیدی را در این پژوهشکده ایجاد خواهد نمود. در این راستا پیگیری ایجاد و تعریف چندین رشته تحصیلات تکمیلی مرتبط و جذب دانشجو در این رشته ها همچون رشته مدیریت انرژی الکتریکی، رشته سیستم های انرژی و رشته مهندسی انرژی های تجدیدپذیر یکی از رویکردهای ناگریز و ناگزیر این پژوهشکده تلقی می گردد. مطابق بررسی های انجام شده، توسعه ساختاری و تخصیص فضای فیزیکی یکی از نخستین ملزومات برای رسمیت بخشیدن به این مجموعه می باشد. تقویت گروه های پژوهشی و تعریف ساختاری جدید و هدفمند یکی از مهمترین موارد پیش رو خواهد بود.  نیازسنجی برای تعیین اولویتهای پژوهشی درهریک از گروه های تحقیقاتی پژوهشکده، تعیین اولویتهای پژوهشی پژوهشکده با مشارکت ذینفعان، ایجاد چرخه پژوهشی مدون با کوتاهتـرین مسـیرهای زمـانی در گروه های تحقیقاتی زیرمجموعه، تلاش برای ایجاد شرکت دانش بنیان سود آور، انجام طرح های پژوهشی با همکاری صنایع و پژوهشگران، انطباق پژوهشهای پژوهشکده در راستای اهداف و سیاستهای مرتبط با انرژی در کشور و بصورت تقاضا محور، تعریف کاربردی طرح پژوهشی و چاپ و انتشار مقاله های پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به نام پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان از دیگر رویکرد های این پژوهشکده خواهد بود. تدوین برنامه های آموزشی پژوهشکده (بلند مدت و کوتاه مدت)، همکاری مشترک با صاحبنظران داخلی و خارجی در زمینه بهره گیـری از فناوریهای نوین آموزشی و پژوهشی و نیز انجام برنامه های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت تخصصی و کاربردی با ارائه گواهی نیز از جمله اهداف آموزشی این مجموعه قلمداد خواهد گردید. در راستای ارتباط با صنعت، جامعه و سیاست گذاران نیز  موارد متعددی همچون انعقاد تفاهم نامه های جدید یا تداوم همکـاری بـا سـازمانهای علمـی ـ اجرایی فعال در زمینه های مرتبط با انرژی و محیط زیست، شناسایی نیازهای جامعه در بخـش انرژی و توانمنـدی هـای صنایع برای تعیین زمینه های پژوهشی تجارت محور، بررسی مشکلات سازمانها و صنایع ایجادکننده آلودگی و انجام پژوهش برای حل این مشکلات مد نظر خواهد بود. برگزاری سمینار و راه اندازی مجله تخصصی مرتبط با حوزه های گوناگون انرژی نیز یکی از مهمترین رهاوردهای این مجموعه قلمداد خواهد گردید. بدون تردید محدودیت های مالی یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای عقب ماندن از اهداف متعدد مطرح شده می باشد. از این رو این مجموعه با بهره گیری از ویژگی های برجسته اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان و نیز اساتید مدعو ملی و بین المللی تلاش خواهد نمود تا از طریق مشـارکتهای مـالی سازمانهای مختلف و جذب پروژه های متعدد، بخش قابل توجهی از این مهم را پوشش دهد.