ریاست فعلی

     نام و نام خانوادگی : دکتر امیرعبداللهی

     رتبه علمی: دانشیار

     آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق قدرت

    مدت تصدی: 96 تا کنون

    پست الکترونیکی: a.abdollahi@uk.ac.ir

    وبسایت: https://elec.uk.ac.ir/~a.abdollahi

 


رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی