تماس با بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی بخش/واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی